Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC obejmuje ryzyka związane z powstaniem obowiązku odszkodowawczego Ubezpieczającego za szkody wyrządzone przez nieumyślne uszkodzenie ciała lub wyrządzenie szkody osobom trzecim, lub szkody w mieniu osób trzecich.

Przez osoby trzecie rozumie się osoby prawne lub fizyczne, które nie uczestniczą w produkcji robót budowlanych i które nie są związane z Ubezpieczonym zobowiązaniami umownymi w związku z produkcją robót budowlanych. Jest to dobry sposób na zabezpieczenie inwestora, wykonawcy lub klienta budowlanego przed stratami finansowymi oraz sposób na zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Przedmiotem ubezpieczenia są ewentualne wydatki Ubezpieczającego wynikające z jego obowiązku odszkodowawczego za szkody na życiu, zdrowiu lub mieniu osób trzecich powstałe w wyniku prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych.

Ryzyko ubezpieczeniowe:

  • Szkody na życiu lub zdrowiu osób trzecich;
  • Szkody w mieniu osób trzecich;
  • Poniesienie kosztów i wydatków prawnych w sprawach o odszkodowanie za szkody wyrządzone osobom trzecim.

Procedura dochodzenia roszczeń w przypadku wystąpienia zdarzenia, które zgodnie z warunkami ubezpieczenia, na podstawie których zawierana jest umowa ubezpieczenia, mogłoby zostać uznane za zdarzenie objęte ubezpieczeniem. Do zadań ubezpieczyciela należy sprawdzenie OC sprawcy – Superpolisa wypadku lub innego zdarzenia objętego polisą ubezpieczeniową Po wystąpieniu zdarzenia, które zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia mogłoby zostać uznane za zdarzenie objęte ubezpieczeniem.

Ubezpieczający musi zgodnie z polisą OC:

  • niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela o ich wystąpieniu;
  • niezwłocznie podjąć rozsądne i dostępne w obecnych okolicznościach środki w celu zmniejszenia możliwych szkód. Podejmując takie działania, Ubezpieczający musi postępować zgodnie z instrukcjami Ubezpieczyciela, jeżeli zostały one przekazane Ubezpieczającemu;
  • podjąć wszelkie niezbędne środki w celu ustalenia przyczyn, przebiegu i skutków zdarzenia objętego ubezpieczeniem;
  • umożliwić ubezpieczycielowi, na jego żądanie, przeprowadzenie, w miarę możliwości, dochodzenia w sprawie przyczyn i rozmiaru szkody;
  • poinformowanie osób, które zgłosiły roszczenia o naprawienie szkody, o adresie ubezpieczyciela w celu skontaktowania się z nimi i podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania.

Co istotne ubezpieczony musi powiadomić na piśmie ubezpieczyciela lub jego przedstawiciela w ciągu 3 dni roboczych o zgłoszeniu roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej ubezpieczającemu przez osoby trzecie, składając zawiadomienie w dowolnej formie o zdarzeniu objętym ubezpieczeniem, polisę ubezpieczeniową, dokumenty otrzymane od właściwych władz dotyczące zdarzenia objętego ubezpieczeniem oraz informacje o osobach trzecich, które poniosły szkodę w wyniku zdarzenia objętego ubezpieczeniem.