OC sprawcy

Likwidacja szkody z OC sprawcy od A do Z

Szkoda komunikacyjna, w której wzięły udział dwie lub więcej osób (samochodów), likwidowana jest z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia drogowego (https://superpolisa.pl/faq/wyplata-odszkodowania-z-oc-sprawcy/). Stłuczka czy wypadek są zawsze stresującymi zdarzeniami. Warto jednak wiedzieć i pamiętać jak zgłosić powstałą szkodę. Pominięcie któregokolwiek z wymaganych elementów może znacznie opóźnić wypłatę odszkodowania, a co za tym idzie likwidację szkody.

Jak zgłosić szkodę?

Szkodę można zgłosić w terminie 3 lat od dnia, w którym strona poszkodowana dowiedziała się o jej zaistnieniu, a maksymalnie w ciągu 10 lat od zdarzenia drogowego. Co do zasady szkodę należy zgłosić jak najszybciej. Można to zrobić za pośrednictwem:

 • wiadomości e-mail,
 • telefonu do ubezpieczyciela,
 • pisemnie,
 • osobiście,
 • faksem.

Jakie dokumenty są niezbędne przy zgłaszaniu szkody?

Warto wiedzieć, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma swoje wytyczne dotyczące zgłaszania szkody. Zawsze jednak konieczne jest wskazanie następujących danych:

 • numer identyfikacyjny ubezpieczenia OC,
 • numer rejestracyjny oraz marka samochodu sprawcy zdarzenia drogowego,
 • wskazanie okoliczności, w jakich doszło do wypadku,
 • oświadczenie o zdarzeniu podpisane przez wszystkie strony, jeżeli nie wezwaliśmy policji (jeżeli policja została wezwana, towarzystwo ubezpieczeniowe wykorzysta notatkę sporządzoną przez drogówkę),
 • dane osób kierujących pojazdami,
 • wszelkie dane identyfikacyjne poszkodowanego,
 • numer rachunku, na który ma zostać wypłacone odszkodowanie z OC sprawcy.

Oględziny samochodu


Oględziny samochodu i powstałej szkody mogą mieć miejsce osobiście przez rzeczoznawcę, który szacuje wartość tej szkody, po dokonaniu szczegółowych oględzin oraz sporządzeniu profesjonalnego raportu ze zdjęciami. Warto wiedzieć, że jeżeli specjalista oceni szkodę jako całkowitą, oznacza to, że wartość naprawy przekracza wartość samochodu lub jego naprawa jest niemożliwa z uwagi na stan techniczny auta. Drugim rozwiązaniem jest zaraportowanie szkody częściowej, czyli wartość reperacji pojazdu nie przekracza jego wartości rynkowej.

Trzeba jednak podkreślić, że nie zawsze likwidacja szkody wymaga obecności rzeczoznawcy. Czasami wystarczy odpowiednia dokumentacja zdjęciowa wraz z opisem zdarzenia sporządzone w miejscu zdarzenia. Na podstawie tych informacji towarzystwo ubezpieczeniowe jest w stanie przygotować kalkulację naprawy samochodu.

Wypłata odszkodowania czy naprawa w warsztacie?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych daje poszkodowanemu możliwość wyboru. W praktyce oznacza to, że może on sam wskazać, czy preferuje otrzymać gotówkę na konto bankowe i naprawić auto czy też woli odstawić samochód do warsztatu, który zreperuje auto. Druga opcja jest bezgotówkowa.

OC sprawcy

Odszkodowanie z OC sprawcy zdarzenia – co warto wiedzieć?

Uszkodzony samochód to sytuacja, której kierowcy woleliby uniknąć. Jeżeli już się zdarzy i to twój pojazd doznał szkody w kolizji, najlepiej od razu zgłosić tę szkodę do ubezpieczyciela sprawcy i oczekiwać naprawy lub środków finansowych na jej przeprowadzenie, aby jak najszybciej przywrócić auto do sprawności.

Wymagane dokumenty

Mimo że kolizja jest zawsze stresująca, zarówno dla osoby, która ja spowodowała, jak i dla poszkodowanego, należy pamiętać o dopełnieniu wszelkich formalności, oczywiście jeżeli kierujący pojazdami i pasażerowie nie doznali obrażeń ciała. Oczywiście istnieje możliwość wezwania policji (a w przypadku obrażeń ciała konieczne jest wezwanie policji oraz karetki), nie jest to jednak niezbędne jeżeli kierujący pojazdami znajdą porozumienie.

Dokumenty, jakie powinniśmy zebrać to głównie:

 • oświadczenie o kolizji podpisane przez obie strony zdarzenia, zawierające dokładny opis sytuacji oraz okoliczności, w jakich doszło do wypadku, dane kierujących oraz dane aut,
 • zdjęcia zrobione najlepiej w miejscu wypadku.

Czas na zgłoszenie szkody z OC sprawcy

Na zgłoszenie szkody poszkodowany ma 3 lata, ale zasada jest, że zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie. Zwłoka potrafi zmniejszyć kwotę odszkodowania. Towarzystwo ubezpieczeniowe może bowiem stwierdzić, że jazda uszkodzonym samochodem spowodowała zwiększenie rozmiaru szkody

Wypłata odszkodowania

Ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia ma obowiązek wypłacić poszkodowanemu należną kwotę ubezpieczenia. Środki finansowe muszą wystarczyć, aby naprawić samochód. Warto wiedzieć, że po zgłoszeniu przez poszkodowanego towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na decyzję oraz wypłatę środków. Rzeczoznawca może przyjechać do nas, aby ocenić rozmiar szkody, jednak pamiętajmy, że często jest tak, że dokumentacja zdjęciowa, o ile jest dobrej jakości, oraz oświadczenie spisane na miejscu zdarzenia wystarczą do prawidłowej wyceny. Kwotę do wypłaty poszkodowany może zaakceptować lub nie. Istnieje również możliwość oddania auta do warsztatu, który w formie bezgotówkowej zreperuje auto poszkodowanego.

Podsumowanie, czyli odszkodowanie z OC sprawcy w pigułce


Odszkodowanie powinno wystarczyć, aby przywrócić pojazd do stanu sprzed kolizji, o czym mówi wprost Kodeks cywilny. To właśnie ten akt prawny daje poszkodowanemu również możliwość wyboru między rozliczeniem gotówkowym a naprawą bezgotówkową.

Podsumowując, warto pamiętać, że:

 • zgłosić szkodę możesz w ciągu 3 lat od zdarzenia,
 • zgłoszenie może nastąpić mailowo lub telefonicznie,
 • jeżeli nie zgadzamy się z decyzją ubezpieczyciela, możemy się od niej odwołać.
OC sprawcy

Ubezpieczenie OC z tytułu prac budowlano-montażowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC obejmuje ryzyka związane z powstaniem obowiązku odszkodowawczego Ubezpieczającego za szkody wyrządzone przez nieumyślne uszkodzenie ciała lub wyrządzenie szkody osobom trzecim, lub szkody w mieniu osób trzecich.

Przez osoby trzecie rozumie się osoby prawne lub fizyczne, które nie uczestniczą w produkcji robót budowlanych i które nie są związane z Ubezpieczonym zobowiązaniami umownymi w związku z produkcją robót budowlanych. Jest to dobry sposób na zabezpieczenie inwestora, wykonawcy lub klienta budowlanego przed stratami finansowymi oraz sposób na zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Przedmiotem ubezpieczenia są ewentualne wydatki Ubezpieczającego wynikające z jego obowiązku odszkodowawczego za szkody na życiu, zdrowiu lub mieniu osób trzecich powstałe w wyniku prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych.

Ryzyko ubezpieczeniowe:

 • Szkody na życiu lub zdrowiu osób trzecich;
 • Szkody w mieniu osób trzecich;
 • Poniesienie kosztów i wydatków prawnych w sprawach o odszkodowanie za szkody wyrządzone osobom trzecim.

Procedura dochodzenia roszczeń w przypadku wystąpienia zdarzenia, które zgodnie z warunkami ubezpieczenia, na podstawie których zawierana jest umowa ubezpieczenia, mogłoby zostać uznane za zdarzenie objęte ubezpieczeniem. Do zadań ubezpieczyciela należy sprawdzenie OC sprawcy – Superpolisa wypadku lub innego zdarzenia objętego polisą ubezpieczeniową Po wystąpieniu zdarzenia, które zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia mogłoby zostać uznane za zdarzenie objęte ubezpieczeniem.

Ubezpieczający musi zgodnie z polisą OC:

 • niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela o ich wystąpieniu;
 • niezwłocznie podjąć rozsądne i dostępne w obecnych okolicznościach środki w celu zmniejszenia możliwych szkód. Podejmując takie działania, Ubezpieczający musi postępować zgodnie z instrukcjami Ubezpieczyciela, jeżeli zostały one przekazane Ubezpieczającemu;
 • podjąć wszelkie niezbędne środki w celu ustalenia przyczyn, przebiegu i skutków zdarzenia objętego ubezpieczeniem;
 • umożliwić ubezpieczycielowi, na jego żądanie, przeprowadzenie, w miarę możliwości, dochodzenia w sprawie przyczyn i rozmiaru szkody;
 • poinformowanie osób, które zgłosiły roszczenia o naprawienie szkody, o adresie ubezpieczyciela w celu skontaktowania się z nimi i podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania.

Co istotne ubezpieczony musi powiadomić na piśmie ubezpieczyciela lub jego przedstawiciela w ciągu 3 dni roboczych o zgłoszeniu roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej ubezpieczającemu przez osoby trzecie, składając zawiadomienie w dowolnej formie o zdarzeniu objętym ubezpieczeniem, polisę ubezpieczeniową, dokumenty otrzymane od właściwych władz dotyczące zdarzenia objętego ubezpieczeniem oraz informacje o osobach trzecich, które poniosły szkodę w wyniku zdarzenia objętego ubezpieczeniem.